REKLAMAČNÍ ŘÁD

Tento reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník a zákona č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů a vztahuje se na spotřební zboží, u něhož jsou v záruční době uplatňována práva kupujícího z odpovědnosti za vady.

Možnost vrácení zboží

Kupující spotřebitel má právo v souladu s ust. § 1829 občanského zákoníku odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží. Rozhodne-li se spotřebitel využít tohoto práva, musí Formulář odstoupení od kupní smlouvy zaslat prodávajícímu do 14. dne od převzetí zboží. Kupující nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu.

Odstoupení od kupní smlouvy zasílá kupující elektronicky na emailovou adresu moje@olivazraje.cz. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do 14 kalendářních dnů od odeslání odstoupení od smlouvy prodávajícímu. 

Vrácené zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené, neopotřebené, bez poškození původního obalu zboží. 

V případě odstoupení od smlouvy bude kupujícímu vráceno nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy peněžní prostředky včetně nákladů na dodání. A to způsobem, kterým prodávající prostředky přijal. Prodávající vrátí spotřebiteli peněžní prostředky jiným způsobem se souhlasem kupujícího. 

Pokud kupující zvolí jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, prodávající kupujícímu uhradí náklady ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu.

Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či zčásti spotřebováno, vzniká prodávajícímu nárok na náhradu škody tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

V případě, že kupující je podnikatel, uplatní se pro odstoupení od kupní smlouvy příslušná ustanovení občanského zákoníku v platném znění.

Plné znění obchodních podmínek naleznete zde.

Formulář ke stažení.

Jak postupovat při reklamaci?

Před zahájením reklamace zboží nás nejdřív o vzniklém problému informujte na emailu moje@olivazraje.cz

Popište vadu, uveďte kontaktní telefon a pro posouzení a urychlení reklamace, přiložte detailní fotografie. Reklamaci v co nejkratší době vyřešíme a budete vyzváni k dalšímu postupu.

 

Spotřebitel je při podávání reklamace povinen doložit:

1. doklad o nákupu zboží (daňový doklad, faktura),

2. reklamované zboží s veškerým příslušenstvím,

3. reklamační formulář, včetně podrobného popisu závady.

 

Reklamované zboží je nutné odeslat takovým způsobem, aby bylo možné zásilku dohledat (číslem pro sledování zásilky). Neposílejte zásilku na dobírku, nebyla by přijata. Kupující odpovídá za řádné zabalení reklamovaného zboží, aby nedošlo k jeho dalšímu poškození nebo znehodnocení. V případě, že dojde k poškození zásilky nad rámec vad, které jsou předmětem reklamace, je kupující povinen uhradit prodávajícímu škodu, která je prodejcem vykalkulována jako poměrná část k ceně zboží.

Lhůta pro vyřízení reklamace včetně odstranění vady je bez zbytečného odkladu 30 kalendářních dnů, pokud se strany nedohodnou jinak. Tato lhůta začíná běžet dnem přijetí reklamace. Jestliže nebude lhůta dodržena, má spotřebitel právo na výměnu vadného zboží nebo na odstoupení od kupní smlouvy.

 

Reklamační formulář 

 

REKLAMACE ZASÍLEJTE NA ADRESU:

Oliva z ráje s.r.o.

Renčova 4

621 00 Brno