OBCHODNÍ PODMÍNKY

obchodní společnosti Oliva z ráje s.r.o.

se sídlem Arbesova 9/9, 638 00 Brno-Lesná

identifikační číslo 17343151

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 129704

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.olivazraje.cz

1.      ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1

Tyto obchodní podmínky obchodní společnosti Oliva z ráje, s.r.o., se sídlem Arbesova 9/9, 638 00 Brno-Lesná, IČ: 17343151, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 129704 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ust. § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „o. z.“) vzájemná práva a povinnosti smluvní stran vzniklé na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavřené mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo samostatného povolání (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího provozovaném na webové stránce umístěné na internetové adrese www.olivazraje.cz (dále jen „webová stránka“).

1.2

Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou nebo osobou, která jedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného povolání. 

1.3

Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek. 

1.4

Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Obchodní podmínky a kupní smlouva jsou vyhotoveny v českém jazyce. 

1.5

Prodávající je oprávněn měnit či doplňovat znění obchodních podmínek, čímž nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozích obchodních podmínek. 

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1

Kupující může na základě předchozí registrace na webové stránce prodávajícího přistupovat do svého uživatelského rozhraní, ze kterého může provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). Kupující může provádět objednávku zboží i bez registrace přímo z rozhraní webové stránky. 

2.2

Kupující je povinen při objednávání zboží a při registraci uživatelského účtu uvádět správně a pravdivě všechny své údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující povinen aktualizovat při jakékoli jejich změně. Údaje uvedené kupujícím při objednávání na webové stránce a v uživatelském účtu kupujícího jsou prodávajícím považovány za správné. 

2.3

Uživatelský účet kupujícího je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně přístupových údajů k jeho uživatelskému účtu. 

2.4

Prodávající je oprávněn zrušit uživatelský účet kupujícího, a to zejména v případech, kdy kupující svůj uživatelský účet po delší dobu nevyužívá nebo v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy včetně povinností dle těchto obchodních podmínek. 

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1

Veškeré nabídky zboží umístěné na webové stránce obchodu jsou informativního charakteru a prodávající není povinen ohledně tohoto zboží uzavřít kupní smlouvu. Ustanovení § 1732 odst. 2 o. z. se nepoužije. 

3.2

Webová stránka obsahuje veškeré informace o zboží, včetně uvedení cen jednotlivého zboží a jeho vlastností. Ceny jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou uveřejněny na webové stránce. 

3.3

Webová stránka obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží a tyto informace platí v případě doručování zboží na území České republiky.

3.4

Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář na webové stránce prodávajícího, který obsahuje zejména informace o:

3.4.1 - objednávaném zboží, jeho množství,

3.4.2 - ceně, způsobu úhrady kupní ceny zboží a údaje o požadovaném způsobu doručení (prostřednictvím dopravních společností Česká pošta, GSL, Zásilkovna) objednávaného zboží včetně ceny za dodání zboží 

3.4.3 - identifikační a kontaktní údaje sloužící k tomu, abychom mohli doručit Zboží, zejména tedy jméno, příjmení, doručovací adresu, telefonní číslo a e-mailovou adresu.

(dále společně jen jako „objednávka“). 

3.5.

Před odesláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a změnit veškeré zadané údaje. Objednávku kupující odešle kliknutím na tlačítko „DOKONČIT OBJEDNÁVKU“ Stisknutím tlačítka kupující potvrdí, že se seznámil a souhlasí s Obchodními podmínkami a podmínkami ochrany osobních údajů. Po odeslání jsou veškeré údaje zadané v objednávce prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky potvrdí kupujícímu obdržení objednávky elektronickou poštou na adresu kupujícího zadanou v rámci uživatelského účtu či v objednávce. Zasláním potvrzení o obdržení objednávky na elektronickou adresu kupujícího dochází k akceptaci objednávky a mezi prodávajícím a kupujícím vzniká smluvní vztah.

3.6

V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží v internetovém obchodě nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu. Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu elektronickou poštou na adresu kupujícího zadanou v rámci uživatelského účtu nebo uvedenou v objednávce pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí kupujícím na elektronickou adresu prodávajícího. 

3.7

Prodávající je oprávněn v závislosti na charakteru a rozsahu objednávky požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky prostřednictvím prostředků komunikace na dálku (např. telefonicky, písemně).

3.8

Kupující souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání kupní smlouvy, přičemž náklady vzniklé kupujícímu v souvislosti s použitím těchto prostředků při uzavírání kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si kupující hradí sám. 

4. CENA ZBOŽÍ, PLATEBNÍ PODMÍNKY A DODÁNÍ ZBOŽÍ

4.1

Cena zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující prodávajícímu uhradit následujícími způsoby:

4.1.1 - na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;

4.1.2 -bezhotovostně převodem na účet prodávajícího uvedený v potvrzení o přijetí objednávky kupujícím;

4.1.3 -bezhotovostně prostřednictvím platební karty nebo PayPal.

4.2

Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. 

4.3

V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy. Závazek kupujícího uhradit kupní cenu je splněn okamžikem připsání celé částky na účet prodávajícího. 

4.4

Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy, kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na adresu kupujícího.

4.5

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. V případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin. 

4.6

Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou uvedeny v objednávce kupujícího a v potvrzení objednávky prodávajícím. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

4.7

Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

4.8

Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

4.9

Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží včetně nákladů na dodání, nejdříve však převzetím zboží. 

4.10

Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.

5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

5.1.

Kupující bere na vědomí, že dle ust. § 1837 o. z. nelze mj. odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu. Zboží nabízené na webové stránce prodávajícího je upraveno na míru dle požadavků kupujícího, které kupující zadává v rámci své objednávky, a kupující tedy není oprávněn odstoupit od kupní smlouvy ve smyslu ust. § 1829 a následujících o. z. (tj. ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží v případě kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím prostředků komunikace na dálku nebo mimo obchodní prostory podnikatele). Dále o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím; dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

5.2

Pro odstoupení od smlouvy lze využít FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY.

6. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

6.1.

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ust. § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 o. z. a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů)

6.2

Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady, zejména prodávající odpovídá, že zboží v době převzetí kupujícím:

6.2.1 - má vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné;

6.2.2 - zboží se hodí k účelu, které pro jeho použití uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá;

6.2.3 - je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti;

6.3

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vadného plnění, které se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců ode dne převzetí zboží. Vytkl-li kupující prodávajícímu vadu zboží oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doba, po dobu, po kterou kupující nemůže vadné zboží užívat. 

6.4

Je-li na prodávaném zboží, na jeho obalu, v návodu připojeném ke zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze zboží použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost. Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. 

6.5

Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují u prodávajícího, a to prostřednictvím elektronické pošty, přičemž veškeré kontaktní údaje jsou uvedeny na webové stránce prodávajícího. 

6.6

Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil již při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná.

6.7

Nemá-li zboží vlastnosti stanovené v čl. 6.2. obchodních podmínek, může kupující požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nového zboží nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působila značné obtíže.

6.8

Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo z vadného plnění uplatnil, co je obsahem reklamace a jakým způsobem vyřízení reklamace kupující požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace (REKLAMAČNÍ FORMULÁŘ). Kupující souhlasí s tím, že nebude-li mezi prodávajícím a kupujícím sjednáno jinak, toto potvrzení bude kupujícímu přístupné v rámci jeho uživatelského účtu či zasláno na elektronickou adresu kupujícího. 

6.9

Kdo má právo podle § 1923, náleží mu i náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto práva. Neuplatní-li však právo na náhradu do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, soud právo nepřizná, pokud prodávající namítne, že právo na náhradu nebylo uplatněno včas.

7. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

7.1

Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ust. § 1826 odst. 1 písm. e) o. z. 

7.2

Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího uvedenou v rámci jeho uživatelského účtu nebo v rámci objednávky. 

7.3

Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 o. z. 

8. MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ

8.1

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

8.2

Evropské spotřebitelské centrum Česká republika se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

8.3

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

9.1

Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o kupní smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictví zvláštního dokumentu. 

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10.1

Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právním řádem. Volbou práva podle předchozí věty není kupující, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ust. čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I). 

10.2

Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.

10.3

Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku jejího užití v rozporu s jejím určením. Kupující nesmí při využívání webové stránky používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na její provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webovou stránku a užívat webovou stránku nebo její části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem. 

10.4

Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Nesplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. 

10.5

Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

 

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 17. 11. 2022.